Aktuality

Inde vo svete sa elektromobilita rozbieha, na Slovensku však jej podpora končí

 

Slovensko ide opačným smerom v podpore elektromobility, pričom kvalita ovzdušia najmä v mestách je u nás nízka

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) analyzovala stav elektromobility na slovenskom trhu a apeluje na systematickú a predvídateľnú podporu tak nákupu elektrických vozidiel ako aj rozširovanianabíjacích staníc. Či už vo forme predĺženia existujúcej podpory, v ktorej ostali nedočerpané prostriedky alebo vytvorenia samostatnej schémy na najbližšie roky.

Akútna téma znečistenia prostredia na Slovensku

Znečistenie ovzdušia na Slovensku sa stáva veľmi dôležitou témou, keďže sa podpisuje pod vyše 5000 predčasných úmrtí ročne. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životnéhoprostredia (MŽP SR) sa ekonomická hodnota takto stratených rokov života pre spoločnosť pohybuje v miliardách eur, pričom náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť o ľudí postihnutých zlou kvalitouovzdušia nie sú dostatočne zohľadnené. Hlavnou príčinou súčasného znečistenia ovzdušia sú podľa MŽPSR najmä emisie z vykurovania domácností a emisie z dopravy. Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Jedným z hlavných znečisťovateľov ovzdušia v európskych mestách sú vozidlá, najmä automobily s dieslovým pohonom. Z dôvodu slabého až žiadneho pokroku v ochrane ovzdušia pristúpila Európska komisia (EK) k ráznym krokom voči viacerým krajinám, pričom aj Slovensku hrozila žaloba zanedodržiavanie limitov v znečistenom ovzduší.

Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, nateraz sa zdá, že záväzné alebo plánované opatrenia predstavené EK oddialili toto konanie, dôležitá však bude okrem tvorby stratégií o ochrane najmä implementácia navrhnutých opatrení. SEVA víta, že podpora elektromobility je aj podľa odborníkov MŽP SR jedným zo systémových opatrení, ktorých cieľom je skvalitňovanie ovzdušia. Na riešenie problémov týkajúcich sa ochrany ovzdušia MŽP SR v súčasnosti pripravuje stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá bude zahŕňať dvakľúčové dokumenty: Národný program znižovania emisií a Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia.

Na Ministerstve hospodárstva SR zároveň pracuje už niekoľko mesiacov pracovná skupina pre elektromobilitu, ktorá sa snaží o navrhovanie systematických opatrení. V súčasnosti prebiehajú diskusie s dotknutými rezortnými ministerstvami a až výsledok rokovaní ukáže, či zostaneme len pri ďalšomspracovanom strategickom dokumente alebo začneme opatrenia uvádzať aj do praxe.

Podiely elektrických áut pomaly rastú, priama podpora končí

Na Slovensku funguje od novembra 2016 dotačná schéma podporujúca nákup čisto elektrických vozidiel sumou 5000 € a plug-in hybridov sumou 3000 €. Táto schéma umožnila nediskriminačným spôsobom registráciu (alebo rezerváciu) viac ako 800 áut počas jej 1,5-ročného trvania a ukázala, že na Slovensku je aj v tejto úvodnej fáze elektromobility dopyt po čistých vozidlách. Z podporených vozidiel predstavujúčisté elektrické autá viac ako 70%, plug-in hybridy skoro 30%. K termínu ukončenia poskytovania dotácií, ktorý nastal 30. júna 2018, neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky z pôvodného balíka 5,2 milióna€. Dostávame sa preto do nepríjemnej situácie, kedy končíme s podporou práve v čase jej ďalšieho očakávaného rastu, rozširovania ponuky elektrických modelov na trhu a rastu počtu nabíjacích staníc. Aj vďaka takto formulovanej podpore sa na slovenské cesty okrem stoviek elektrických vozidiel s nulovými lokálnymi emisiami dostali aj zaujímavé koncepty ako napr. čisto elektrická taxi služba v Bratislave, ktoré ukazujú budúcnosť dopravy aj u nás. K tomu tieto elektrické taxíky ušetrili len v hlavnom meste za necelý rok prevádzky viac ako 60 ton COemisií. Považujeme preto za vhodné zaradiť e-mobilitu ako službu aj do zeleného verejného obstarávania ako alternatívu k vlastneniu dopravných prostriedkov.

Ako čiastočnú náhradu končiacej schémy vyhlásilo MŽP SR schému pre municipality, na ktorú jevyčlenených 1 milión € a ktorá dostane na cesty okolo 30 elektrických áut. Aj keď SEVA podporuje snahu verejného sektora byť dobrým príkladom, schému s 95% štátnou podporou vnímame, žiaľ, ako obrovský nepomer v efektivite vynakladaných prostriedkov v porovnaní s končiacou schémou pre širokú verejnosť.Táto za rovnakú hodnotu priniesla na cesty 200 elektromobilov.

Štátne koncepcie sledujú protichodné ciele

Aká nekoncepčná je na Slovensku politika podpory alternatívnych palív v doprave ukazuje napríklad fakt,že od začiatku roku 2017 platná schéma registračných poplatkov pre dovážané autá nezmyselnezvýhodňuje dovoz starších, prevažne dieslových, modelov. Prispieva tým k starnutiu vozového parku nanašich cestách a zvyšovaniu emisií. Stávame sa krajinou, kam sú dovážané staré vozidlá, ktoré v iných krajinách nespĺňajú emisné limity alebo sú postihnuté tzv. „diesel gate“.

Význam aj pre hospodárstvo

Pritom Slovensko je krajina, v ktorej sa stavia štvrtá automobilka a všetky na Slovensku aktívne automobilky majú zároveň ambiciózne ciele v elektromobilite. Automotive sektor je strategickým sektorom nášho hospodárstva a má byť našim záujmom mu vytvárať také podmienky, aby neustále inovoval a priťahoval na Slovensko najmodernejšie koncepty a technológie. Nadôvažok, keď je na Slovensku viac ako 80% elektrickej energie produkovanej z bezemisných zdrojov.

Apel na predĺženie schémy alebo jej nahradenie súborom efektívnych opatrení

Sme presvedčení, že používanie elektrických automobilov je vhodné najmä v rámci mestskej mobility,keďže v mestách je ovzdušie znečistené najviac. Navyše elektromobily so svojím tichým chodom dokážu prispieť aj k znižovaniu hluku z premávky, ktorý má v mestách kvôli zvyšujúcemu sa počtu áut sospaľovacím motorom stále stúpajúcu tendenciu a negatívne vplýva na zdravie a kvalitu života obyvateľstva.

Slovensko potrebuje v elektrmobilite jasnú politickú víziu a objednávku zo strany politických predstaviteľov. K tomu sa má pridať stabilná a spoľahlivá podpora nákupu elektrických vozidiel alebo mobilitných služieb, správne nastavená a realizovaná informačná kampaň voči verejnosti a schéma na podporu infraštruktúry do všetkých regiónov krajiny. Potrebujeme ambiciózne ciele, na ktoré sme ako krajina už dorástli.

Vyzývame preto rezortné ministerstvá ako aj premiéra SR na prijatie rozumných strategických materiálov, s jednoznačne určenými opatreniami a zodpovednosťami, ich finančným krytím, aby sa tieto opatrenia mohli aj uplatňovať v praxi. Práve teraz je ten správny čas, kedy je možné správne ovplyvniť stanovenie rámca pre nové spôsoby mobility a definovať si odvážne, ale realizovateľné ciele.

V Bratislave, 2. júla 2018

 

Európska komisia chce viac elektrických áut na našich cestách

 

Európska komisia (EK) v stredu 8. novembra 2017 predstavila dlhoočakávaný balík navrhovaných opatrení pre mobilitu.

SEVA víta dlhodobé smerovanie EÚ v znižovaní emisií v doprave. Predstavený mobilitný balíček je komplexným riešením, kompromisným medzi veľmi rôznorodými aktérmi na poli dopravy, energetiky, životného prostredia a ochrany spotrebiteľov. SEVA verí, že v priebehu ďalších diskusií o balíčku budú navrhované opatrenia ešte viac konkretizované a aktéri budú hľadať potenciál na ešte vyššie ambície smerom k čistej a efektívnej doprave v Európe.

Masové zavádzanie elektromobilov je kľúčové

Napriek tomu, že balíček neobsahuje priamo vzdanie sa technologickej neutrality a nenavrhuje záväzné ciele pre podiel predaja elektrických áut, predstavené povinné limity na produkciu CO₂ emisií u nových vozidiel v rokoch 2025 a 2030 sú z technologického hľadiska dosiahnuteľné len masívnym zavádzaním elektrických áut. Navrhnutý povinný cieľ pre produkciu CO₂ emisií nových áut v roku 2030 je o 30% nižší ako v súčasnosti platná maximálna hranica 95 g CO/km. Tú majú výrobcovia dosiahnuť do roku 2021. 

Návrh Komisie preto dáva automobilkám stále možnosť využiť viaceré technológie na naplnenie cieľov, v realite však ide len o otázku, či sa automobilky rozhodnú presadzovať viac čisté elektrické autá, alebo ich plug-in hybridné alternatívy. Očakávaný cieľ EK je podiel 30% čistých áut na predaji nových vozidiel už v roku 2030.

Technológia elektrických vozidiel, vývoj batérií, rozvoj nabíjacej infraštruktúry, ale aj spoločenské povedomie za posledné roky veľmi pokročili a vytvorili predpoklady pre ich masívne zavádzanie v najbližších rokoch bez poklesu kvality mobility pre zákazníkov.

Verejné inštitúcie by mali jazdiť na čistých autách

Komisia predstavila aj niekoľko návrhov, akým spôsobom podporiť zavádzanie áut na alternatívne pohony do praxe. Jedným z nich je napríklad proces verejného obstarávania a jeho úprava tak, aby verejné inštitúcie mohli ísť príkladom a obstarávali a viac využívali napríklad elektrické autá. Taktiež Komisia vyčlenila 800 mil. € na podporu rozvoja infraštruktúry, aj keď o umiestnení staníc je ešte potrebné rokovať. Na rozvoj vývoja a výroby batérií, u ktorých Európa zaostáva za USA a juhovýchodnou Áziou, je vyčlenených 200 mil. €.

Voľné ruky pre vlastné opatrenia

Komisia zároveň dáva jednotlivým krajinám široký priestor, aby si sami definovali nástroje, ktorými podporia oveľa silnejší prechod na nízkoemisnú dopravu. Veľmi dôležitá bude následná diskusia medzi členskými krajinami a v Európskom parlamente o konečnej podobe mobilitného balíčka.

Príležitosť pre Slovensko

V tomto kontexte SEVA podporuje otvorenú diskusiu o ambicióznom poňatí elektromobility na Slovensku. Táto predstavuje veľmi silný globálny trend, ktorý môže Slovensko využiť vo svoj prospech. Vzhľadom na silu automobilového (35-percentný podiel na priemyselnom exporte SR) a energetického priemyslu, vysoký bezemisný podiel výroby elektrickej energie (skoro 80% elektrickej energie je vyrobenej v bezemisných zdrojoch) a inovačný potenciál je pre Slovensko kľúčové zaujať v oblasti vedúcu a aktívnu úlohu. To by sa malo prejaviť už počas diskusie k návrhom Komisie. V súčasnosti dochádza k obnoveniu aktivít užšej pracovnej skupiny k elektromobilite pod vedením Ministerstva hospodárstva SR. Pracovná skupina má za úlohu hľadať vhodné opatrenia, ktorými sa elektromobilita stane pevnou súčasťou našej ekonomiky, rozvoja a bežného života.

 

Otvorený list na podporu elektromobility

 

Posledné mesiace sú v automobilovom priemysle hektické a jednotlivé automobilky sa predbiehajú v predstavovaní konkrétnych plánov na výrobu množstva nových elektrických modelov. K tomu sa pridávajú digitalizácia a autonómne vozidlá ako trendy, ktoré sa čoraz viac udomácňujú v diskusiách o budúcnosti dopravy.

Slovensko je automobilovou krajinou, máme vynikajúce renomé ako krajina vyrábajúca obrovský počet áut najvyššej kvality. K vytvoreniu vľúdneho prostredia pre novú technológiu pomohla aj podpora nákupu elektrických áut, ktorú ako asociácia vnímame vysoko pozitívne.

Dovoľujeme si otvoreným listom v prílohe vyzdvihnúť prínos tejto formy podpory a veríme v kontinuitu aj v najbližších rokoch. Otvárajú sa ďalšie témy spojené s nabíjacou infraštruktúrou, vzdelávaním, novými odbormi na stredných a vysokých školách a všeobecným povedomím o mobilite ako službe a modernej doprave ako súčasti konceptu Smart City.

Otvorený list

SEVA

 

Nová iniciatíva e-Trnava

V Trnave spustili zaujímavú EV iniciatívu e-Trnava. Jedná sa o kombináciu prenájmu a zdieľania elektromobilov, nabíjania, parkovania a ďalších služieb. Viac o iniciatíve nájdete na stránke www.e-trnava.eu.

 

ZEROEMISSION s.r.o. sa stáva členom SEVA!

Spoločnosť ZEROEMISSION s.r.o. sa rozhodla pripojiť k spoločnej iniciatíve na podporu slovenskej elektromobility a stala sa členom SEVA. ZEROEMISSION s.r.o. sa už skôr zapojila do aktivít asociácie a predstavila svoju činnosť aj na podujatí eMobil Bratislava v júni 2017. Aktivity spoločnosti sa zameriavajú hlavne na výrobu, prevádzkovanie a servis nabíjacích staníc. Viac o spoločnosti nájdete na www.zeroemission.sk.

 

Podujatie eMobil Bratislava je úspešne za nami

V piatok 16.06.2017 sme na námestí M.R.Štefánika v Bratislave organizovali podujatie eMobil Bratislava, na ktorom sme verejnosti odprezentovali elektrickú mobilitu, elektrické autá, nabíjacie stanice a projekty. Prišiel nás pozrieť aj Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ing. Rastislav Chovanec, PhD., ktorému sme predstavili jednotlivé prezentacie našich partnerov. 

Všetkým návštevníkom a partnerom podujatia ďakujeme za účasť a za ich podporu. Tešíme sa na vás opäť o rok!

Fotky z podujatia si môžete pozrieť v galérii eMobil Bratislava 2017.

 

Bratislava eMOBIL 2017

Najnovšie elektrické autá známych značiek, e-biky, elektrická formula či ďalšie zaujímavosti čakajú na všetkých fanúšikov moderných technológií a elektromobility.

Na Bratislava eMOBIL sa dozviete všetko o elektromobiloch, možnostiach nabíjania a inováciách, ktoré menia svet dopravy na bezpečnejší, spoľahlivejší a udržateľný.

Súčasťou podujatia sú aj prestížne európske preteky elektrických áut eTourEurope. Súťaž patrí medzi najnáročnejšie rely v Európe, pretože pretekári musia počas 9 dní prejsť 12 krajín a absolvovať trať 3 600 kilometrov. Počas zastávky v Bratislave sa vám predstavia súťažné posádky na svojich e-autách a odštartujú aj rýchlostnú etapu Bratislava - Budapešť.

Jazdu v elektromobile si budete môcť vyskúšať na vlastnej koži, ak sa napríklad domov odveziete prvým plne elektrickým taxíkom v Bratislave. 

A ak máte doma elektrické auto, skúter, kolobežku alebo elektrobicykel, privezte sa na ňom. Spoločne s ďalšími fanúšikmi e-mobility sa tak môžete zapojiť do iniciatívy "1000 EV v pohybe!" - dostať čo najviac vozidiel s elektrickým pohonom na cesty.

Všetko dôležité sa dozviete na www.bratislava-emobil.sk alebo na facebokovej stránke Bratislava eMOBIL 2017.

Tešíme sa na vás!

Plus Energia s.r.o. sa stáva členom SEVA

Spoločnosť Plus Energia s.r.o. sa rozhodla spojiť sily so Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu a stala sa tak už 11. členom asociácie. Hlavným záujmom spoločnosti je predaj malých mestských elektromobilov Velor X Tricke a Yogomo a distribúcia, predaj a montáž nabíjacích staníc pre elektroautá.

Kontakt

SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu

 

Bajkalská 5/B

831 04 Bratislava

Slovakia

 


Kdenabíjať.sk

wheretocharge