Aktuality

Návrh Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

V súčasnosti sa v medzirezortnom pripomienkovacom konaní nachádzajú dokumenty Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré sú pripravované v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Uvedené dokumenty sú transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (ďalej iba „Smernica EÚ"), ktorej cieľom je najmä:

  • Zabezpečiť výstavbu základnej infraštruktúry na celom území EÚ, bez ktorej je zvýšenie počtu dopravných prostriedkov využívajúcich alternatívne palivá nemožné.
  • Prostredníctvom budovania infraštruktúry podporiť využívanie dopravných prostriedkov využívajúcich alternatívne palivá (elektrina, zemný plyn, biopalivá a vodík).
  • Zlepšiť energetickú bezpečnosť EÚ s cieľom minimalizovať závislosť od ropy.
  • Zmierniť negatívny vplyv dopravy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a zároveň napomôcť k dosiahnutiu 10 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov v doprave do roku 2020.

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-753

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-742

 

Tieto strategické dokumenty určia budúcnosť elektromobility v SR na nasledujúce obdobie. Môžete ich pripomienkovať, my sme tak už urobili!

 

 

Kontakt

SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu

 

Bajkalská 5/B

831 04 Bratislava

Slovakia

 


Kdenabíjať.sk

wheretocharge