Chcem byť členom

Čomu sa v SEVA venujeme

  • Advokácia a popularizácia elektromobility a jej pozitívnych dopadov a perspektív pre koncových užívateľov, firmy, štátny a verejný sektor.
  • Iniciácia a podpora tvorby legislatívy potrebnej na rozvoj elektromobility na národnej a regionálnej úrovni.
  • Koordinácia aktivít svojich členov a partnerov v oblasti rozvojových projektov (napr. výstavba nabíjacích staníc).
  • Vytváranie platformy pre spoluprácu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi.
  • Podpora vznikajúceho trhu a konkurenčného prostredia odvetvia elektromobility.
  • Zastupovanie záujmov odvetvia elektromobility v prostredí Slovenskej republiky.

 

Viac informácií o našich aktivitách nájdete v sekcii "Naše projekty".

 

Základné podmienky členstva

Členom SEVA môžu byť subjekty, ktoré splnia nasledovné podmienky:

  1. jedná sa právnické osoby – spoločnosti, ktoré aktívne pôsobia na trhu s elektromobilitou,
  2. podajú písomnú žiadosť prostredníctvom formulára dostupného na tejto stránke,
  3. ich prihláška bude schválená valným zhromaždením SEVA,
  4. zaplatia ročný členský príspevok na činnosť združenia vo výške stanovenej podľa článku XV stanov. (aktuálne schválené ročné členské na rok 2017 je 1000,- EUR)

 

Poznámka: Ďalšie podrobné informácie vrátane formulára žiadosti o členstvo nájdete v stanovách združenia v sekcii "Na stiahnutie".

Kontakt

SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu

 

Bajkalská 5/B

831 04 Bratislava

Slovakia

 


Kdenabíjať.sk

wheretocharge