Ako združenie funguje?

 • SEVA je združením právnických osôb (firiem)
 • Členovia sa pravidelne schádzajú na Výkonnom výbore, ktorý priebežne rieši všetky dôležité témy a aktivity
 • SEVA aktívne navrhuje opatrenia a legislatívu zo všetkých oblastí, ktoré sú dôležité pre podnikanie v odvetví elektromobility
 • SEVA pravidelne pripomienkuje legislatívu a rozličné strategické dokumenty, ktorých tvorcom sú štátne orgány
 • Členovia získavajú pravidelné informácie cez informačné e-maily
 • Členovia môžu využívať marketingové kanály združenia pre komunikáciu svojich produktov a služieb
 • SEVA je národným zástupcom v Európskej asociácii pre elektromobilitu

Prečo sa stať členom?

SEVA reprezentuje sektor elektrickej mobility na Slovensku. Jej cieľom je presadzovať záujmy členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy a iným aktérom. Združenie si kladie za úlohu iniciovať a podieľať sa na príprave politík a strategických materiálov, legislatívy a projektov v oblasti elektromobility. Cieľom asociácie je tiež šíriť informácie o elektrickej mobilite a podporovať aktívnu spoluprácu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi.

SEVA je národným zástupcom a členom v Európskej asociácii pre elektromobilitu (AVERE).

Členstvo v SEVA prináša:

 • Vzájomný networking s ostatnými členmi a možnosť komunikácie o biznise a spoločných záujmoch
 • Prístup k novinkám a informáciám z oblasti elektromobility
 • Formovanie ekosystému, participácia na príprave legislatívy a podporných opatrení
 • Informácie o novinkách na úrovni Európskej únie – SEVA je národným zástupcom v Európskej asociácii preelektromobilitu (AVERE)
 • Možnosť využitia marketingových kanálov združenia na propagáciu produktov a služieb členov

Ako sa stať členom

Členom SEVA sa môže stať právnický subjekt, ktorý pôsobí v odvetví elektromobility. Záujemca o členstvo by mal podať žiadosť prostredníctvom formulára dostupného na tejto stránke alebo e-mailom. Po schválení členstva valným zhromaždením je potrebné uhradiť členský poplatok (aktuálna výška poplatku je 1 000 EUR). Po jeho úhrade sa záujemca stáva plnoprávnym členom a môže participovať na všetkých výhodách a aktivitách združenia.

Na stiahnutie

Žiadosť o členstvo

.DOCX 0.06MB

Stiahnuť