Fungovanie asociácie

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) reprezentuje sektor elektrickej mobility na Slovensku. Jej cieľom je presadzovať záujmy členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy a iným aktérom. Združenie si kladie za úlohu iniciovať a podieľať sa na príprave politík a strategických materiálov, legislatívy a projektov v oblasti elektromobility. Cieľom asociácie je tiež šíriť informácie o elektrickej mobilite a podporovať aktívnu spoluprácu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi.

  • SEVA bola založená v roku 2010 ako združenie právnických osôb a od roku 2021 pôsobí ako oficiálne certifikovaný klaster v sektore elektromobility
  • Členovia sa schádzajú v rámci pracovných skupín (aktuálne Infraštruktúra, Vozidlá,  eHDV) a stretnutiach Výkonného výboru, na ktorých priebežne riešia všetky dôležité témy a aktivity
  • SEVA poskytuje priestor pre vzájomný networking s ostatnými členmi a možnosť komunikácie o biznise a spoločných záujmoch
  • SEVA aktívne navrhuje a pripomienkuje opatrenia a legislatívu zo všetkých oblastí, ktoré sú dôležité pre podnikanie v odvetví elektromobility
  • Členovia získavajú pravidelné informácie z trhu cez členské newslettre
  • Členovia môžu využívať marketingové kanály združenia pre komunikáciu svojich produktov a služieb
  • SEVA poskytuje svojim členom informácie o novinkách a legislatíve na úrovni Európskej únie
  • SEVA je národným zástupcom v Európskej asociácii pre elektromobilitu (AVERE) a riaditeľ SEVA bol zvolený aj ako jej viceprezident

Zhrnutie najdôležitejších informácií o SEVA

 

V prípade záujmu o členstvo by mala spoločnosť podať žiadosť prostredníctvom formulára alebo e-mailom. Po schválení členstva valným zhromaždením je potrebné uhradiť členský poplatok (aktuálna výška poplatku je 2 000 EUR). Po jeho úhrade sa záujemca stáva plnoprávnym členom a môže participovať na všetkých výhodách a aktivitách združenia.

SEVA je certifikovaným klastrom v sektore elektromobility

SEVA v roku 2021 prešla transformáciou na klastrovú organizáciu a absolvovala aj komplexnú certifikáciu ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis). V októbri 2021 SEVA získala aj bronzovú pečať excelentnosti (Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence), ktorá preukazuje vysokú úroveň jej štruktúry, aktivít a sieťovania. SEVA bola v rovnakom období tiež formálne registrovaná na platforme priemyselných klastrov European Cluster Collaboration Platform.

 

V máji 2022 SEVA úspešne absolvovala aj národné hodnotenie výkonnosti klastrov SIEA a získalo pečať “pokročilý klaster”.

Na stiahnutie

Žiadosť o členstvo

.DOCX 0.06MB

Stiahnuť