Poslanie

Slovak Electric Vehicle Association / SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu bola založená 17. apríla 2012 v Bratislave, za účelom reprezentovania subjektov aktívnych v oblasti elektrickej mobility. Jej cieľom je presadzovať záujmy členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy a iným aktérom. SEVA si kladie za úlohu iniciovať a podieľať sa na príprave politík a strategických materiálov, legislatívy a projektov v oblasti elektromobility. Cieľom asociácie je tiež šíriť informácie o elektrickej mobilite a podporovať aktívnu spoluprácu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi.

SEVA je národným zástupcom a členom v Európskej asociácii pre elektromobilitu (AVERE).

Webová stránka, ako informačný kanál, vznikla pre podporu a osvetu laickej ako aj odbornej verejnosti pre otváranie dialógu na organizovaných seminároch, školeniach a konferenciách, prostredníctvom zverejnených analýz, štúdií a posudkov.

Aktivity

 • Advokácia a popularizácia elektromobility a jej pozitívnych dopadov a perspektív pre koncových užívateľov, firmy, štátny a verejný sektor.
 • Iniciácia a podpora tvorby legislatívy potrebnej na rozvoj elektromobility na národnej a regionálnej úrovni.
 • Koordinácia aktivít svojich členov a partnerov v oblasti rozvojových projektov (napr. výstavba nabíjacích staníc).
 • Vytváranie platformy pre spoluprácu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi.
 • Podpora vznikajúceho trhu a konkurenčného prostredia odvetvia elektromobility.
 • Zastupovanie záujmov odvetvia elektromobility v prostredí Slovenskej republiky.

Viac informácií o našich aktivitách nájdete v sekcii „Aktivity„.

Hlavné krátkodobé priority a aktivity (2020 - )

 • Presadzovanie legislatívy a podporných opatrení
  • MinFin / MH SR – balíček na podporu nízkoemisnej dopravy
  • Iniciatíva na podporu domácich inovácií (Mobility Lab)
  • URSO – špecifické tarify pre e-mobilitu
  • Smerovanie EU Green Deal podpory na Slovensku
 • Médiá, PR a osveta
  • Tlačové správy, odborné vyjadrenia do médií a pozičné dokumenty k prioritným témam združenia
  • Podcast Na plný prúd
 • Podpora a štandardizácia výstavby nabíjacej infraštruktúry
 • Odborná medzinárodná spolupráca
  • Participácia na aktualizácii EU legislatívy (najmä novelizácia Alternative Fuel Infrastructure Directive)

Elektromobilita je rýchlo sa rozvíjajúca a perspektívna oblasť a preto vytvára potenciál pre rozvoj na mnohých úrovniach.

Naši členovia

Zastupujeme a spájame dynamické spoločnosti, ktoré aktívne rozvíjajú elektromobilitu na Slovensku.

Daimler
ABB
VSE
ZSE
Stredoslovenská energetika
GreenWay
SEAK
Go4
LeasePlan Slovakia, s.r.o.
Voltia
ENAIRGY
Unicorn
Schneider Electric
Webasto
Slovenské elektrárne
IFT
Siemens
Branconsulting
PLUS Energia
Elmark Plus
Sféra, a.s.
All4car
LED Group

Galéria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Na stiahnutie

Stanovy SEVA

.DOCX 0.05MB

Stiahnuť

Žiadosť o členstvo

.DOCX 0.06MB

Stiahnuť