LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ A PODPORNÉ OPATRENIA

– Účasť na príprave dokumentov Národný rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky

– Účasť na príprave dokumentu Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky

– Dlhodobá aktívna účasť v Pracovnej komisii pre elektromobilitu Ministerstva hospodárstva SR

– Iniciácia a príprava legislatívnych opatrení v oblasti elektromobility

 

VÝZVY A MEMORANDÁ

– Výzva na aktívny prístup k podpore využívania alternatívnych palív v Slovenskej republike

– Memorandum o podpore elektromobility s mestom Bratislava

– Memorandum o podpore elektromobility s mestom Košice

– Memorandum o podpore elektromobility s mestom Prešov

– Spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom

– Memorandum o podpore elektromobility s Prešovským samosprávnym krajom

 

MÉDIÁ A PR

– Systematická komunikácia s médiami, vydávanie komentárov k aktuálnemu dianiu

– Vydávanie tlačových správ

– Tlačové besedy s novinármi

– Publikovanie blogu na portáli trend.sk

– Vydávanie newsletteru SEVA

 

ODBORNÁ ČINNOSŤ, VÝSKUM A MEDZINÁRODNÉ SPOLUPRÁCE

– Vydanie štúdie Slovensko v kontexte európskej elektromobility

– Účasť na medzinárodnom výskumnom projekte eMobilita, H2020-MSCA-RISE-2016

– Príprava projektov a hľadanie partnerstiev pre budúce inovačné a výskumné projekty

v rámci výziev HORIZON 2020, INTERREG, Vyšehradského fondu a pod.

– Aktívna kooperácia s partnerskými asociáciami v zahraničí

 

AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH A ODBORNÝCH PODUJATIACH

– Konferencia ENEF, Banská Bystrica

– Konferencia ZeBra – Zelená Bratislava, Bratislava

– Konferencia TREND Je elektromobilita len módny trend?, Bojnice

– Perspektívy elektromobility, Veľtrh EloSys, Trenčín

– Workshop ATOS – Skúsenosti a riešenia v oblasti elektromobility, Bratislava

 

ORGANIZÁCIA PODUJATÍ PRE VEREJNOSŤ

– eRoadshow Bratislava v rámci medzinárodnej iniciatívy eTourEurope

– eRally Bratislava

– Bratislavský zraz elektromobilov

 

KOORDINÁCIA VÝSTAVBY NABÍJACEJ INFRAŠTRUKTÚRY

– Memorandum o porozumení a interaktívna mapa nabíjacích staníc

Spracúvame a systematicky upravujeme mapu evidovaných a spoľahlivých nabíjacích staníc na Slovensku (čiastočne aj v zahraničí) vrátane vybraných technických údajoch o staniciach. Mapa je dostupná na www.kdenabijat.sk/ alebo www.wheretocharge.eu. Uvedenou formou sa usilujeme budovať priestor pre strategické plánovanie rozvoja nabíjacej infraštruktúry v SR.

– projekt bol pozastavený

 

NETWORKING A ROZVOJ TRHU S ELEKTROMOBILITOU

– Vytváranie komunikačnej a pracovnej platformy pre spoločnosti aktívne v oblasti elektromobility

– Komunikácia a koordinácia činnosti s externými partnermi (ZAP, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, importéri elektromobilov, univerzity a iní)