Bratislava, 17. jún 2020

V SR bude o desať rokov 140 000 elektromobilov, pomôžu aj zvýšiť bezpečnosť dodávok elektriny

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) očakáva, že do roku 2030 bude na slovenských cestách jazdiť 140 000 elektromobilov. Tie sa zároveň stanú významným podporným prvkom pre bezpečnosť a stabilitu našich elektrických distribučných sietí. Slovensko však musí začať s implementáciou už platnej európskej legislatívy a napríklad umožniť aj nové dynamické cenové tarify pre nabíjanie elektromobilov.

Bližšie stanovisko SEVA k tejto téme s navrhovanými zmenami v slovenskej energetike nájdete tu.

Podľa odhadu SEVA pribudne pri konzervatívnom scenári do roku 2025 na slovenských cestách celkovo 36 000 elektrických vozidiel a toto číslo narastie do roku 2030 na celkom 141 000. „Prevádzka elektromobilu je dnes výrazne lacnejšia ako auta s klasickým spaľovacím motorom a v závislosti od spôsobu nabíjania sa pohybuje na 20 – 40% nákladov tradičných vozidiel. O ekologickom aspekte netreba ani hovoriť,“ dodáva P. Križanský, prezident SEVA.

Odhad SEVA vychádza z aktuálnych trendov na automobilovom trhu a z pohľadu na aktuálne technologické zameranie výrobcov automobilov. Významnú úlohu budú hrať aj prísne environmentálne limity na emisie z automobilov a s tým hroziace pokuty za ich prekročenie. „Dôležitým aspektom je tiež dorovnávanie obstarávacej ceny medzi automobilmi s elektrickým a spaľovacím motorom, ktoré sa očakáva okolo roku 2025. K postupnému znižovaniu cien elektromobilov resp. k zvyšovaniu úrovne ich výbavy dochádza najmä vďaka neustálemu poklesu cien batérií,“ vysvetľuje P. Križanský

Nejde pritom iba o trend na Slovensku. Najnovšia prognóza Bloomberg New Energy Finance 2020 očakáva, že v roku 2025 bude celosvetovo zo všetkých novoregistrovaných automobilov približne 10% elektromobilov a tento podiel narastie v roku 2030 na 28%.

V scenári plnej elektrifikácie cestnej dopravy bude kumulovaná kapacita batérií v automobiloch a autobusoch na úrovni 100 GWh, čo napríklad predstavuje približne 28-násobok kapacity úschovy najväčšej prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Pre ilustráciu, práve táto vodná elektráreň je pre našu sústavu kľúčovou v prípade prebytkov elektriny, ktoré môžu ohrozovať jej stabilitu a teda aj bezpečnosť dodávky domácnostiam a firmám.

Takáto významná záložná kapacita v batériách elektromobilov bude predstavovať najvýznamnejší zdroj flexibility pre energetický systém Slovenskej republiky. Okrem iného umožní využívanie významne vyššieho podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Do konca roku 2020 je Slovenská republika povinná transponovať aj Smernicu EU o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorá bola prijatá v rámci nového rozsiahleho energetického balíčka Clean Energy for all Europeans. „Táto legislatíva zavádza množstvo revolučných zmien a jednou z nich je aj povinné umožnenie zmlúv s dynamickou cenou elektriny.“, vyjadril sa Patrik Križanský, riaditeľ SEVA.

V súvislosti s touto legislatívou a príležitosťou využiť nastupujúcu elektrifikáciu v doprave pre potreby stability energetickej sústavy navrhuje SEVA zavedenie dvoch nových e-taríf pre nízkonapätové (NN) a vysokonapäťové (VN) siete. Prvú, NN e-tarifu, by mohli využívať výhradne domácnosti a firmy, ktoré nabíjajú elektrický automobil. Druhá, VN e-tarifa, by bola využívaná pre pripojenie nabíjacích miest s väčším výkonom alebo s väčším počtom nabíjacích bodov.

„Novou NN e-tarifou chceme umožniť, aby zákazníci mohli zapojiť svoj elektromobil do tzv. inteligentného nabíjania a pomocou rôznych úrovní ceny podľa toho, či je špička alebo je elektriny naopak prebytok, dokázali šetriť. Nepriamo však takto môžu aj výrazne napomôcť k stabilite energetickej sústavy, keďže sa tak dá dynamicky ovplyvňovať dopyt po elektrine.“, objasňuje Križanský. Dnes však vzhľadom na konzervatívne nastavenie pravidiel v slovenskej energetike takéto inovácie nie sú vôbec možné. „Pevne verím, že s novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prídu aj takéto inovácie, ktoré sú už bežné vo viacerých členských krajinách EÚ a vyžaduje ich aj európska legislatíva.“, dodáva Križanský.

VN e-tarifu navrhuje SEVA zaviesť po vzore z Českej republiky ako jednozložkovú tarifu pre pripojenie na VN strane v prípade, keď je prípojné miesto využívané aj na účely nabíjania elektromobilov. Takáto tarifa by zreálnila nákladovosť pre pripájanie a prevádzku nových nabíjacích staníc najmä s vyšším výkonom resp. počtom na jednom mieste (tzv. nabíjacie huby).

SEVA vydala k tejto téme bližšie stanovisko, ktoré popisuje viacej detailov k navrhovaným zmenám v slovenskej energetike. Celé stanovisko nájdete tu: https://www.seva.sk/wp-content/uploads/2020/06/SEVA-Nove-e-tarify-pre-elektromobilitu-16_06_20.pdf

 

O Slovenskej asociácii pre elektromobilitu (SEVA)

Slovenská asociácia pre elektromobilitu bola založená za účelom reprezentovania subjektov aktívnych v oblasti elektrickej mobility. Jej cieľom je presadzovať záujmy členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy a iným aktérom. SEVA si kladie za úlohu iniciovať a podieľať sa na príprave politík a strategických materiálov, legislatívy a projektov v oblasti elektromobility. Cieľom asociácie je tiež šíriť informácie o elektrickej mobilite a podporovať aktívnu spoluprácu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi.

SEVA je národným zástupcom a členom v Európskej asociácii pre elektromobilitu (AVERE).

Slovenská asociácia pre elektromobilitu bola zaregistrovaná 28. mája 2012 Obvodným úradom Bratislava pod číslom ObU-BA-OVVS2_2012/11167.

Kontakt:
Patrik Križanský, riaditeľ
0915 695 617, krizansky@seva.sk

www.seva.sk